hitechfocus

Đặt Ngày Hết Hạn Cache Trình Duyệt Với htaccess

Discussion in 'htccess' started by Maskters, Oct 9, 2015. Lượt xem: 1,638

 1. Maskters

  Maskters Administrator Staff Member

  Ca che trình duyệt

  Có một cách để trăng tốc độ hiển trị trang trong website là sử dụng cache trình duyệt, cache trình duyệt sẽ lấy các dữ liệu tĩnh và lưu lại để giảm khả năng người dùng truy server, dữ liệu tĩnh ở đây bao gồm hình ảnh, css, Javascript, khi bạn truy cập vào một trang web bất kỳ trình duyệt sẽ thu thập thông tin bao gồm các hình ảnh, css, js, là lưu lại trong một vùng nào đó, để lần sau bạn truy cập vào website này lần nữa trình duyệt sẽ gọi các dữ liệu đã lưu lại trước đó mà không cần phải truy vấn lên sever website đó.
  [​IMG]
  Nhưng trình duyệt vẫn cho phép bạn xóa các dữ liệu cache này đi bằng cách nhấn CTRL + shift + Delete hoặc theo hình bên dưới.
  [​IMG]
  [​IMG]
  + Ở dòng Obliterate the following items from: có tùy chọn bạn muốn xóa dữ liệu cache ở thời gian nào, ngày, tuần, tháng, hoặc tất cả thời gian trước đó.
  + Phía bên dưới sẽ có các dấu tích chọn: bạn chọn vào ô Cached image and file sau đó chọn nút clear browsing data
  Việc trình duyệt lưu lại dữ liệu cache thật tiện lợi giúp giúp giảm thiểu số lần request của người dùng, tăng tốc website.
  Đối với Css,Js
  Nhưng đôi lúc các lập trình viên gặp phải vấn đề nhỏ, khi chỉnh sửa code css hay js website vẫn không có gì thay đổi,
  Đối với hình ảnh (image)
  Chủ yếu là trên các trang web url hình ảnh trên trang sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu bạn muốn thay đổi hình ảnh trên website, bạn chỉ chỉnh sửa và thay thế bức ảnh ban đầu nhưng tên ảnh vẫn giữ nguyên, điều này sẽ có lợi trong seo vì url hình ảnh đó sẽ không bị thay đổi. Nhưng khi thay đổi hình ảnh và giữ nguyên url thì website trên trình duyệt vẫn hiển thị hình ảnh cũ, đó cũng chính là do cache trình duyệt đã lưu lại trước đó.
  Để khắc phục điều này bạn có thể tự điều chỉnh thời gian lưu dữ liệu cache cho trình duyệt, nếu bạn thường xuyên edit code bạn có thể thiết lập trình duyệt lưu lại cache chỉ trong vài này, hoặc lâu hơn bằng cách sử dụng file .htaccess.

  Thiết lập ngày hết hạn sử dụng htaccess

  .
  Copy đoạn code này vào file .htaccess trên trang web của bạn (file .htaccess nằm ở thư mục chính trên sourcode nếu chưa có bạn có thể tạo một file .htaccess sau đó bỏ đoạn code này vào)
  PHP:
  # ----------------------------------------------------------------------
  # Expires headers (for better cache control)
  # ----------------------------------------------------------------------
  #
  # These are pretty far-future expires headers
  # They assume you control versioning with cachebusting query params like:
  # Additionally, consider that outdated proxies may miscache
  # If you don`t use filenames to version, lower the css and js to something like "access plus 1 week"
  #
  <IfModule mod_expires.c>
    
  ExpiresActive on
  # Perhaps better to whitelist expires rules? Perhaps.
    
  ExpiresDefault                          "access plus 1 month"
  # cache.appcache needs re-requests in FF 3.6 (thx Remy ~Introducing HTML5)
    
  ExpiresByType text/cache-manifest       "access plus 0 seconds"
  # Your document html
    
  ExpiresByType text/html                 "access plus 0 seconds"
  # Data
    
  ExpiresByType text/xml                  "access plus 0 seconds"
    
  ExpiresByType application/xml           "access plus 0 seconds"
    
  ExpiresByType application/json          "access plus 0 seconds"
  # RSS feed
    
  ExpiresByType application/rss+xml       "access plus 1 hour"
  # Favicon (cannot be renamed)
    
  ExpiresByType image/x-icon              "access plus 1 week"
  # Media: images, video, audio
    
  ExpiresByType image/gif                 "access plus 1 month"
    
  ExpiresByType image/png                 "access plus 1 month"
    
  ExpiresByType image/jpg                 "access plus 1 month"
    
  ExpiresByType image/jpeg                "access plus 1 month"
    
  ExpiresByType video/ogg                 "access plus 1 month"
    
  ExpiresByType audio/ogg                 "access plus 1 month"
    
  ExpiresByType video/mp4                 "access plus 1 month"
    
  ExpiresByType video/webm                "access plus 1 month"
  # HTC files  (css3pie)
    
  ExpiresByType text/x-component          "access plus 1 month"
  # Webfonts
    
  ExpiresByType font/truetype             "access plus 1 month"
    
  ExpiresByType font/opentype             "access plus 1 month"
    
  ExpiresByType application/x-font-woff   "access plus 1 month"
    
  ExpiresByType image/svg+xml             "access plus 1 month"
    
  ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"
  # CSS and JavaScript
    
  ExpiresByType text/css                  "access plus 1 year"
    
  ExpiresByType application/javascript    "access plus 1 year"
    
  ExpiresByType text/javascript           "access plus 1 year"

    
  <IfModule mod_headers.c>
      
  Header append Cache-Control "public"
    
  </IfModule>

  </
  IfModule>
  author

  About the author

  Hey, my name is Maskters (T.A). I´m a Web Developer but love graphic design from KHANH HOA and I'm the creator of Hitechfocus.com .
  Last edited: Oct 15, 2015

Share This Page